Chinese Herbal Medicine

Raw Herb Formula
Noggin Soother
Shao Fu Zu Yu Tang (modified)
Yellow Marvel
Zhi Gan Cao
Zhi Gan Cao. These herbs are stir fried in honey.
Jiu Zhi Da Huang
Jiu Zhi Da Huang. The herbs soak in rice wine overnight, and will be ready to be stir fried in the morning.